Kategoria: Języki i dialekty

RELACJA Z INNYM JĘZYKIEM

Jeżeli jednak pozostaję z innym językiem w relacji typu konflikt (najróżniejsze formy lekceważenia, ucisk, wojna), przejdę bezpośrednio do jego dyskredytacji: jest on pozbawiony terminów abstrakcyjnych, konkre­tyzujący, nieprzydatny nauce. Częste jest

JĘZYK JAKO INSTRUMENT

Wszystkie prace na temat relacji między językiem a nacjonalizmem są już klasyczne, a być może do­brym przykładem byłby tutaj Quebec. Partia Quebecu przyjęła, że podstawą narodu oraz państwa jest kul­tura, rozwijanie

KONSEKWENCJA STANU RZECZY

Konsekwencją takiego stanu rzec2,y jest możliwość „skatalonizowania” (catalanización) imigran­tów, jako że język i kultura są właściwościami naby­tymi. Natomiast dla niektórych nacjonalistów baskij­skich podstawowy problem stanowi różnicowanie, to zaś osiąga się

INSTRUMENT POŚREDNICZĄCY

Reasumując to wszystko, co zostało dotąd powie­dziane, możemy stwierdzić, że język jest instrumen­tem pośredniczącym między solidarnością mechanicz­ną a organiczną, między więzami krwi a więzami ugo­dy, między Gemeinschaft a Gesellschaft, który

PODPORZĄDKOWANIE TOŻSAMOŚCI

Wolność podporządkowuje się tożsa­mości, to, co instrumentalne, temu, co ekspresywne, kod językowi, społeczeństwo zbiorowości, konflikt umowie. Nie jest to kwestia wolności w tym, co in­strumentalne wobec kodów społeczeństwa w konflik­cie,

BADANA RZECZYWISTOŚĆ

W rezultacie badana rzeczywistość okazuje się cał­kowicie heterogeniczna. Dodatkowy na to przykład przyniesie kolejny podrozdział, w którym posługując się rezultatami ankiet przeprowadzonych w byłym Instytucie Badania Opinii Publicznej (Instituto de

JEDEN PROBLEM ,RÓŻNE JĘZYKI

Po­wtarzam, że szanuję zdanie językoznawców i socjolin- gwistów twierdzących, że w Hiszpanii są tylko cztery języki, wydaje mi się jednak, że wygodniej — z socjo­logicznego punktu widzenia — badać sześć

NIC NOWEGO

Jak widać, walencki wyróżnia się spośród języków mniejszości najwyższym procentem użytkowników bez wykształcenia. Z danych wynika także, iż kataloński ma największy procent użytkowników z wykształce­niem podstawowym, baskijski — zawodowym, galisyj­ski

W STOSUNKU DO TERYTORIUM

Do tej pory rozpatrywaliśmy użycie języka w sto­sunku do całości terytorium Hiszpanii. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach kraju. Poniższa tabela przedstawia nam, jaki procent miesz­kańców używa stale któregoś

W RÓŻNYCH WARIANTACH

Chodzi o galisyjski i o kataloński w jego trzech różnych wariantach terytorialnych (Katalonia, Bale- ary, Walencja), lecz nie w Aragonii (pas w rejonie miasta Fraga). Baskijski natomiast okazuje się języ­kiem