Kategoria: Zarządzanie wielką organizacją gospodarczą

OPARCIE SYSTEMU

Wielkie organizacje gospodarcze uznano za podstawowe ogniwa systemu zarządzania . Teza ta.znalazła swoje odticie w podejmowanych.1 ostatnio przedsięwzięciach usprawniających i unowocześniających, system, zarzą¬dzania. Wprowadzono .wiele nowych rozwiązań, między innymi, nowy

NOWOCZESNA ORGANIZACJA

Wymagają tego nowoczesna organi­zacja procesów gospodarczych i potrzeba wiązania nauki z produkcją. Wielkie organizacje gospodarcze mają możliwość racjonalnego organizowania całości cyklu działalności gospodarczej, obejmując techniczne przy­gotowanie produkcji,’ jej wytwarzanie w

DROGA DO KONCEPCJI

Droga od koncepcji opartej na prze­słankach technologicznych i fizjologicznych i koncepcji biurokratycznej, właściwych dla sytuacji na początku naszego stulecia, do różnorodnych ujęć behawiorystycz- nych, rozwiniętych w ostatnich dwóch dziesięcioleciach usiana

RANGA POSZUKIWAŃ

Podnosi to rangę poszukiwań koncepcji uwzględ­niających założenia ustrojowe socjalizmu. Sprawia rów- . nież, że; leninowskie zalecenie studiowania własnych doświadczeń na szczeblu centralnym i w terenie i wy­ciągania z tego, praktycznych

PLAN I PROCES

Po pierwsze, ujęto je na ile procesu i systemu planowa­nia i zarządzania gospodarką narodową jako”całością. Wydaje się to konieczne, ponieważ każda organizacja gospodarcza funkcjonująca w warunkach centralnego planowania i zarządzania

ROLA I STRUKTURA

Po drugie, podjęto próbę porównania analizowanych zagadnień zarządza­nia socjalistycznymi wielkimi organizacjami gospodar­czymi z odpowiednimi zagadnieniami i próblemami wy­stępującymi w kapitalistycznych organizacjach gospodarczych. Jest to próba wypowiedzi zarówno w sprawie 11

CELE WIELKIEJ ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

Przed omówieniem celów wielkiej organizacji gospo- (iarczej wypada zatrzymać się krótko nad przyjętym tu rozumieniem takiej organizacji. Wydaje się to potrzebne chociażby – ze   względu na występowanie różnorodnych poglądów

W PRAKTYCE

Można chyba przyjąć, że dys­kusje i poszukiwania prowadzone w tym kierunku są koniecznością wynikającą z potrzeby nieustannego do­skonalenia rozwiązań organizacyjnych. Są one potrzeb­ne obecnie i będą potrzebne w przyszłości. W

OPRÓCZ ZJEDNOCZENIA

‚Oprócz zjednoczeń powstały kombinaty, i duże’ przedsiębiorstwa wielozakładowe. Większość z nich wchodzi w skład zjednoczeń, niektóre tylko.podlegają bezpośrednio ministrom jako samodzielne wielkie orga­nizacje-gospodarcze. Wykształciły się one w rezultacie różnorodnych prób,

PROCES POWSTAWANIA

Oprócz zjedno­czeń występują również formy podobne do naszych kombinatów i* dużych: przedsiębiorstw wielozakłado­wych esującą prezentację procesu powstawania wielkich organizacji gospodarczych w; krajach socja­listycznych przedstawił B. Gliński. Zwraca on uwagę ’