CELE WIELKIEJ ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

Przed omówieniem celów wielkiej organizacji gospo- (iarczej wypada zatrzymać się krótko nad przyjętym tu rozumieniem takiej organizacji. Wydaje się to potrzebne chociażby – ze   względu na występowanie różnorodnych poglądów co do cech, które powinna mieć wielka orga­nizacja.Omawianie cech wielkich organizacji gospodar­czych jest niewątpliwie praktycznie. użyteczne. Służy ono wypracowaniu pewnych ustaleń, pomocnych przy projektowaniu zmian struktury organizacyjnej gospo­darki. Dotyczy to zwłaszcza ustalenia czynników kształ­tujących struktury oraz typów i form rozwiązań orga­nizacyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)