DO REALIZACJI CELÓW

Wydaje się, że na, szczeblu zarządu wielkiej organizacji gospodarczej dominującą rolę powinny odgrywać funk­cje rozwojowe. Jest to zrozumiałe, ponieważ w struktu­rze organizacji jej zarząd ma największe możliwości właściwej realizacji tych funkcji dla’potrzeb całości.Realizacja funkcji rozwojowych przejawia się w długim horyzoncie czasowym.’Jest on zdeterminowany właściwymi dla poszczególnych organizacji gospodar- ‚ czych warunkami techniczno-organizacyjnymi (.’ekono­micznymi. .Warunki te decydują o horyzoncie czaso­wym, przyjmowanym z punktu widzenia dostosowania wielkości i wzajemnych relacji pomiędzy trzema głównymi składnikami organizacji gospodarczej (tj. syste­mem zarządzania, ludźmi i bazą materialno-techniczną) do potrzeb realizacji celów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)