PODKREŚLENIE ODMIENNOŚCI

Podkreślone wcześniej odmienności prze­mawiają raczej za potrzebą poszukiwania ujęć powią­zanych z podstawowymi założeniami ustrojowymi i roz­wiązaniami systemowymi istniejącymi w: krajach so­cjalistycznych. Oznacza to, że decydujące znaczenie w tych poszukiwaniach; odegrają- próby nawiązujące do realiów naszej praktyki, zarządzania. Doświadczenia oraz wyniki badań’i studiów uzyskane w krajach kapi­talistycznych’mogą i powinny być wykorzystywane. Spełniać jednak będą one rolę pomocniczą.W, hierarchicznej strukturze organizacyjnej naszej gos- ‚ podarki każda’organizacja’ gospodarcza^powinna być traktowana’jako element (podsystem) całości gospodar-. ki (systemu), mający określony stopień autonomii, za-: , równo w zakresie konkretyzacji swoich celów systemo- wyćh (wyznaczonych w ramach nadrzędnego systemu gospodarki), jak i sposobów ich realizacji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)