PRZYJĘTE ROZUMIENIE

W przyjętym tu rozumieniu, doskonalenie kadr . kierowniczych ma szerszy zakres niż ma’-to miejsce wpraktyce, gdzie przez długi czas doskonalenie ogra- – niczało się do szkolenia kadry, zajmującej stanowiska kierownicze, a dopiero w ostatnich latach objęło także przygotowywanie, rezerwy kadrowej. Dotychczas jed-. nak brak właściwego ujęcia — jako elementu doskona­lenia—oceny sprawności działania i rotacji kadry kie­rowniczej.Proces doskonalenia kadr składa, się z wielu wy­raźnie wyodrębniających się zespołów czynności, zwią­zanych z: oceną sprawności działania; ustalaniem istnie­jących i przewidywanych problemów zarządzania, dokonywaniem wyboru kadry rezerwowej, przygotowy- – waniem programów szkolenia, przygotowywaniem dy­daktycznym i organizacyjnym szkolenia, prowadzeniem i; opracowywaniem wyników, szkolenia oraz opracowywaniem propozycji w zakresie rotacji kadry kierowni­czej itd.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)