TENDENCJE TWORZENIA

Tendencje do tworzenia wielkich organizacji gos­podarczych mają zasięg ogólnoświatowy.’Występują one także w większości krajów kapitalistycznych, a zwłasz­cza w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodar­czego.Kierunki rozwoju wielkich organizacji gospodar­czych w krajach kapitalistycznych analizowane są z róż­nych punktów widzenia.; Według jednej z najpopular­niejszych klasyfikacji istnieją trzy podstawowe kierun­ki rozwoju, wyróżnione z punktu widzenia procesu pro­dukcyjnego^ Obejmują one następujące kategorie:    rozwój pionowy:  w kierunku’źródeł surowca, w kierunku odbiorcy produktu finalnego, rozwój poziomy (rozszerzenie rynku w ramach tej samej branży), ) rozwój przez rozszerzanie produkcji w ramach innych branż:    produkcja wyrobów powiązanych z dotychcza­sową produkcją (rozwój koncentryczny),’produkcja wyrobów innych branż nie powią­zanych z dotychczasową produkcją (rozwój wielobran­żowy).”‚

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)